Findus-ny-logo 
Sök

Vår syn på Kvalitet

Våra maträtter ska tilltala alla sinnen. De ska se lockande ut, kännas rätt i form och konsistens, dofta och smaka gott. Det räcker naturligtvis inte utan våra kvalitetskrav omfattar mycket mer än så.
Produkterna måste vara anpassade för restaurang och storkök, i allt från hantering och tillagning till varmhållning och servering. Och våra kunder måste kunna lita på att våra produkter är säkra. Att de har rätt näringsinnehåll, att de inte utgör någon hälsorisk för någon matgäst och att de har tagits fram på ett seriöst och ansvarsfullt sätt. Kraven gäller längs hela produktions- och leveranskedjan, från råvaruproduktionen till leveransen i ditt kök. De är lika höga för alla och i alla led. Vi ställer samma krav på importerade varor som på inhemska, samma krav på underleverantörer som på egna producenter.

Bra produkter kräver bra råvaror!
Det är hundratals olika råvaror som kommer till våra fabriker och senare lämnar dem i förädlad form. Alla är noggrant utvalda och kontrollerade - för varje grönsak, varje köttdetalj, varje fiskfilé finns en detaljerad kravspecifikation. Skulle det någon gång hända att en råvara ligger utanför våra specifikationer tar vi helt enkelt inte emot den. Vi är mycket omsorgsfulla i våra val av leverantörer. Och vi kräver tredjeparts -certifiering, EFSIS/BRC* eller motsvarande, för att förvissa oss om att de förstår våra krav och lever upp till dem.

Det som inte syns är minst lika viktigt
En del grönsaksråvaror kontraktsodlar vi i södra Sverige där betingelserna är som bäst. Låt oss få berätta om hur de produceras, det beskriver väldigt väl vårt sätt att arbeta:

Redan före odlingsåret börjar vår omsorg om grönsakerna. Vi kontrakterar skickliga, välutbildade odlare. Vi gör omfattande jordanalyser, provodlar i växthus och växtförädlar. Målet är bästa möjliga odlingsresultat, hög och jämn kvalitet - synlig såväl som osynlig. Vi väljer odlingsplatserna där man kan minimera, eller helt eliminera användandet av kemiska medel vid odlingen. Vi skördar alltid i det ögonblick när grönsakerna är som allra finast och vill kunna frysa in dem inom en eller ett par timmar. Därför måste odlingsplatserna dessutom ligga nära den plats där de ska tas omhand. Inga långa transporter, ingen väntan. Det är mycket viktigt för att grönsakerna ska bevara smak, utseende och näringsinnehåll.

Våra grönsaker är frysta individuellt, var för sig. Det bidrar också till att bevara kvaliteten och gör att tillagningen går snabbare och att alla grönsaker blir färdiga samtidigt. Detta odlingssätt kallar vi för Findus LISA - Low Input Sustainable Agriculture

För framtida kvalitet - Hållbart fiske
Fisk är en viktig råvara för oss på Findus, bland annat eftersom fisk är så nyttigt, och vi har många olika fiskarter i vårt produktsortiment. Vi har länge varit uppmärksammade på att havets skafferi inte är så outtömligt som man trott. Därför strävar vi efter att enbart använda fiskråvaror som kommer från uthålligt fiske, från biologiskt säkra bestånd. Även om forskare och politiker inte är helt överens om vad som är ett uthålligt fiske idag, vet man med säkerhet att vissa fiskbestånd inte är biologiskt uthålliga. Och från de fiskbestånden köper vi ingen fisk idag. Vi har satt upp ett långsiktigt mål som säger att år 2010 ska alla fiskar i vårt sortiment komma från uthålligt fiske.

Vår tillverkning kräver strikta rutiner och ansvarsfulla medarbetare
Vi har noggranna instruktioner för hela förädlingsprocessen. Det finns en detaljerad tillverkningsinstruktion för varje produkt och rutiner för allt från rengöring av utrustningen till hur maskinerna ska skötas och produkterna märkas. Och fastlagda rutiner för att kontrollera kritiska kontrollpunkter och all övrig produktionskontroll.

Vi gör vår riskanalys med hjälp av HACCP, Hazard Analysis Critical Control Points, ett mycket viktigt verktyg för att säkerställa livsmedelssäkerheten. Genom HACCP-studierna fastställs de kritiska kontrollpunkterna längs produktionslinjen. Vi tar också en mängd andra prover i samband med produktionen, t ex prover från kokgrytorna för kontroll av bland annat smak, salthalt, viskositet och temperatur samt prover på den färdiga produkten efter fyllning och packning. Skulle vi upptäcka någon avvikelse tar vi fler prover. Sedan diskuterar vi och analyserar orsaken till eventuella fel och beslutar om åtgärder för att förhindra att det ska hända igen. Den färdiga produkten kan godkännas först när alla viktiga kontroller och analyser är klara - däribland de kritiska kontrollpunkterna och den sensoriska bedömningen av den färdiga produkten.

Vi är också kontrollerade - och det känns tryggt! 
Alla våra fabriker är certifierade av SAI Global, ett världsomfattande företag för certifieringar mot olika standarder tex BRC. För att bli certifierade enligt BRC standard krävs att man kan visa upp fungerande rutiner och system för att producera säkra livsmedel som uppfyller både gällande lagstiftning och standardens krav. Det räcker inte med att man fått certifikatet en gång, revisorerna kommer med jämna mellanrum och gör revisioner. Därför kan vi aldrig slappna av. Vi måste ha ordning och reda och fungerande rutiner och det känns tryggt.

En ständigt pågående process
Matdebatten accelererar snabbt och du som kund måste kunna lita på oss och känna dig trygg. Därför är det viktigt att vi hela tiden ligger steget före, att vi vet vad som är på gång, vilka nya rön som kommit. Vi måste alltid ha en uppdaterad bas med den senaste informationen och veta vilka nya krav som vi ska ställa på våra produkter och på vår tillverkning. Därför träffar vi forskare och branschfolk, informerar oss i våra samarbetsorganisationer och nätverk och ser till att följa med i utvecklingen.

Kvalitet skapas av oss alla tillsammans
Vi vill ständigt bli bättre och tar därför tacksamt emot alla synpunkter och förslag till förbättringar från alla våra kunder! Det kan gälla alla våra produkter, den information vi ger tillsammans med produkterna eller det sätt vi bemöter er på!
Hjärtligt välkommen med dina synpunkter.

*EFSIS=European Food Safety Inspection Service
BRC= British Retail Consortium

  • Kvalitet är ett nyckelord för Findus för att utveckla konkurrenskraftiga produkter på ett ansvarsfullt sätt till konsumenter och kunder.
  • Livsmedelssäkerhet har högsta prioritet. Findus vidtar alla åtgärder som är möjliga för att försäkra sig om att produkterna inte orsakar någon skada eller utgör någon som helst risk för konsumenters hälsa och välbefinnande.
  • Findus förbättrar kontinuerligt sina kvalitetssystem vilket utgör en garanti för högsta kvalitet och säkerhet.
  • Kvalitet är viktigt även med hänsyn till sociala aspekter och som ett ansvar för att värna om miljön.
  • Kvalitet är ett delat ansvar mellan alla Findus anställda, handelspartners och andra affärsförbindelser.
  • Findus involverar alla sina anställda i att möta alla relevanta legala krav.
  • Findus ska vara en bra arbetsplats. Findus uppmuntrar samarbete över olika ansvars- och geografiska områden för att nå bästa resultat.
  • Kvalitet innebär handling.