Findus-ny-logo 
Sök

Fish for life

Fisk ska serveras och ätas med gott samvete. Fish for life betyder att fisken uppfyller Findus 10 principer för ansvarsfulla inköp av fisk. Då vet du att den fisk som du serverar kan följas hela vägen tillbaka till det hav eller odling den kom ifrån. Principen om Spårbarhet ser, tillsammans med övriga nio principer, till att vi även i framtiden ska kunna äta fisk med gott samvete.

 

Fishforlife

Findus 10 principer för ansvarsfulla inköp av fisk

1. Laglighet
Findus är mycket noggrann och lägger ner stor omsorg för att inte köpa fisk som har fångats, landats eller odlats illegalt. Vi handlar bara med leverantörer som arbetar på ett öppet och ansvarfullt sätt och som kan visa att de följer alla relevanta nationella, och internationella lagar gällande deras verksamhet. Findus anstränger sig så långt det är möjligt, att undersöka och säkerställa lagligheten inom hela vår leverantörskedja.

2. Objektiv utvärdering
Findus baserar sina beslut för inköp av fisk på ett unikt urval av kriterier som tydligt definierar vår förståelse av ansvarsfulla inköp. Vi är medvetna om, att i många fall är tillståndet i de marina ekosystemen dynamiska och ofta svårförstådda. Vi känner till den pågående utvecklingen inom detta område och de ständiga förändringar som sker hos de olika inblandade myndigheterna. Vi granskar regelbundet våra urvalskriterier och policys för att säkerställa att våra kommersiella aktiviteter tar hänsyn till den mest aktuella kunskapen.

3. Märkning
Findus är öppna när det gäller märkning av fiskprodukter. Detta för att säkerställa att kunden får tillräcklig information på inköpsstället. Vi informerar om fiskens ursprung och fiskens korrekta namn, och stödjer konsumenternas rätt att välja. Där det är möjligt stödjer vi användandet av ekologisk märkning för att tydligt markera och marknadsföra användning av fisk som kommer från fiskbestånd som är certifierade av oberoende och fristående certifieringsorgan och som kommer från ansvarfulla fiskeodlingar.

4. Marknadsföring
Findus marknadsför aktivt användandet av certifierade bärkraftiga arter. Vår produktutveckling tar hänsyn till valet och tillgängligheten hos arter som härstammar från certifierade bärkraftiga fiskbestånd, när så är praktiskt möjligt. Vårt existerande produktutbud kommer fortlöpande att granskas för att säkerställa optimal användning av dessa resurser.

5. Ständiga förbättringar

Findus inser behovet av ständiga förbättringar när det gäller såväl vildfångad som odlad fisk. Vi identifierar och arbetar med de leverantörer som visar en aktiv medvetenhet om sin verksamhets påverkan på miljön. Vi uppmuntrar och arbetar aktivt med våra leverantörer i en strävan efter ständiga förbättringar när det gäller bästa fiske- och odlingspraxis, och införandet av nya teknologier som på ett successivt sätt kan minimera den miljöpåverkan som kommersiellt fiske och fiskodling har på det marina ekosystemet.

6. Engagemang
Findus är medveten om de olika intressena hos alla intressenter.i Vi engagerar oss öppet i dialog med alla inblandade parter; fiskare, fiskodlare, regeringar, handelsorganisationer, oberoende intresseorganisationer ( NGO´s), detaljhandel och restaurang- och storköksmarknaden.
Vi strävar efter att säkerställa att våra policys och värderingar skapar och driver opinion för ansvarsfulla fiskeinköp. Findus vill vara proaktiva och ha en positiv inställning, snarare än endast svara på kritik och utmaningar.

7. Förbud
Findus har i dessa 10 principer, öppet definierat klara och tydliga förbud som gäller hela företaget. Dessa förbud gäller produkter och metoder som Findus öppet fördömer och inte stödjer på något sätt. För närvarande inkluderar dessa förbud försäljning av arter som är definierade som ”utrotningshotade” eller ”akut hotade” på IUCN´s  rödlista, odlade arter som har utsatts för genmodifiering, s.k. ”hajfening”, användandet av de mest destruktiva fiskemetoderna som t ex dynamit och gift, och försäljning av arter fångade med fiskemetoder som medför oacceptabel och onödig bifångst av t.ex. sköldpaddor, delfiner och sjöfågel.

8. Forskning
Findus är medveten om behovet av fortlöpande vetenskaplig forskning om ny och effektivare teknik för uthålligt fiske. Findus uppmuntrar också forskning inom områden som miljö, ekologi, djuromsorg, livsmedelskvalitet och forskning för större säkerhet inom de marina ekosystemen.
Vi strävar också efter att aktivt identifiera och delta i vetenskapliga forskningsprojekt inom området uthålligt fiske, både för vildfångad och odlad fisk.

9. Spårbarhet
Vi tror att spårbarhet ”från båt till tallrik” eller från ”odling till tallrik” är mycket viktigt när det gäller att säkra lagligheten och för konsumentens val. Vi ställer oss bakom, stödjer, marknadsför och deltar i ny utveckling och teknik inom detta område. Vi gör allt för att säkerställa att all vildfångad fisk, som köps in av Findus, kan spåras tillbaka till fångstfartyg eller grupp av fartyg, och fångstområde, som de definieras av Internationella Havsforskningsinstitutet (ICES ). Vi fortsätter att utveckla och förbättra våra system för spårbarhet av odlad fisk så att man kan vara säker på från vilken odling fisken kommer, och även dess bakgrund.

10. Etik och miljö
Findus stödjer ETI´s uppförandekod och målen och syftena hos den internationella standarden för etisk handel, SA 8000. Findus samarbetar inte med företag som inte tar hänsyn till vare sig etik, socialt ansvar, mänskliga rättigheter, miljöpåverkan eller tar sitt fulla ekonomiska ansvar. Vi tar det säkra före det osäkra närhelst vi inte kan bekräfta att sådana standards upprätthålls av våra leverantörer- Findus vet att viss fiske- och fiskodlingspraxis kan resultera i oåterkalleliga försämringar på ekosystemet och även ha skadliga effekter för lokala samhällen, på människors uppehälle, sociala villkor och livsmedelssäkerhet. Vi strävar efter att identifiera och förstå sådana oacceptabla handlingar för att säkerställa att vår verksamhet baseras på sunda etiska och miljöanpassade principer. Där vi kan, ska vi använda vårt inflytande för att hjälpa till med att utplåna sådan oacceptabel hantering från hela industrin.

IUCN = The international Union for the Conservation of Nature and Natural Resources
ETI = Ethical Trading Initiative
ICES = International  Council for the Exploration of the Sea

EBAE2010

Prisbelönt program för hållbart fiske
Fish for life vann tidigare i år EU:s miljöpris European Business Awards for the Environment. Ett pris som delas ut till europeiska företag som på ett särskilt sätt bidrar till en mer hållbar utveckling.

Läs mer om EU:s miljöpris EBAE här.